Velkommen / Welcome


Denne portal er oprettet med henblik på et fælles indgangssted for mine faghjemmesider. Det er mit håb, at faghjemmesiderne kan virke som inspiration for undervisningen specielt i byggeteknik. Det står enhver frit for at anvende materialet på siderne (blot kilden oplyses), idet jeg generelt ligger meget vægt på tanken om åbenhed samt inspiration med hensyn til undervisningsmaterialer. Derfor er det meste materiale frit tilgængeligt. Det eneste krav er, at såfremt materiale kopieres/editeres skal kilde anføres.

Siden 1998 har jeg kun anvendt digitaliserede undervisningsmaterialer. Den teknologiske udvikling gør tillige, at online-undervisning bliver en mere og mere integreret del af dagligdagen på uddannelsesinstitutionerne. Derfor arbejder jeg hårdt på at få medieret alt mit undervisningsmateriale, så det er tilgængeligt for alle.

Motto: Se muligheder frem for begrænsninger.

Såfremt du har forslag til tilføjelser/forbedringer eller i det hele taget har eventuelle kommentarer til nærværende portal er du meget velkommen til at sende mig en mail.

 

This portal has been created for the purpose of a common entry point for my professional websites. It is my hope that the subject websites can serve as inspiration for the teaching especially in construction technology. Everyone is free to use the material on the pages (as long as the source is stated), as I generally place a lot of emphasis on the idea of ​​openness as well as inspiration with regard to teaching materials. Therefore, most material is freely available. The only requirement is that if material is copied / edited, the source must be stated.

Since 1998, I have only used digitized teaching materials. Technological development is also making online teaching an increasingly integrated part of everyday life at educational institutions. That is why I work hard to get all my teaching material mediated so that it is accessible to everyone.

Motto: See opportunities rather than limitations.

If you have suggestions for additions/improvements or at all have any comments on this portal, you are very welcome to sent me an email.

 

youtube1 nextcloud1